კეთილი

საცხოვრებელი ორგანოს კორპორატიული ბეჭედი დეკორატიული გამოსახულება

მისია

Islip საბინაო ორგანოს ქალაქი ცდილობს მიაღწიოს ნორმალურ, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი საცხოვრებლის უფლებამოსილ ქირაებსა და განმცხადებლებს სათანადო და ეფექტურად მიწოდებას, ამასთან, საერთო ჯამური ვალდებულების შესრულებას ადგილობრივი თემებისა და სამთავრობო სუბიექტების წარმომადგენლებისათვის, იურისდიქციის ფარგლებში, ხელი შეუწყონ ადეკვატური და ხელმისაწვდომი საცხოვრებლის, ეკონომიკური შესაძლებლობა და შესაფერისი საცხოვრებელი გარემო დისკრიმინაციისგან თავისუფალი.

Islip საბინაო ორგანოს ქალაქი ეძღვნება პროგრამების მონაწილეებისთვის ხარისხიანი საცხოვრებლის მიწოდებას. ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია წარმოადგენს მიმდინარე პროექტს და არსებითად განახლდება 2020 წლის განმავლობაში.