კეთილი

საცხოვრებელი ორგანოს კორპორატიული ბეჭედი დეკორატიული გამოსახულება

მისია

Islip საბინაო ორგანოს ქალაქი ცდილობს მიაღწიოს ნორმალურ, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი საცხოვრებლის უფლებამოსილ ქირაებსა და განმცხადებლებს სათანადო და ეფექტურად მიწოდებას, ამასთან, საერთო ჯამური ვალდებულების შესრულებას ადგილობრივი თემებისა და სამთავრობო სუბიექტების წარმომადგენლებისათვის, იურისდიქციის ფარგლებში, ხელი შეუწყონ ადეკვატური და ხელმისაწვდომი საცხოვრებლის, ეკონომიკური შესაძლებლობა და შესაფერისი საცხოვრებელი გარემო დისკრიმინაციისგან თავისუფალი.

ისლიპის საბინაო სამსახური ეძღვნება პროგრამის მონაწილეების ხარისხიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფას.