Byenveni

Misyon Deklarasyon

Vil la nan Otorite Lojman Islip fè efò reyalize efikas ak efikas livrezon nan lojman desan, san danje epi abòdab lokatè ki kalifye yo ak aplikan, pandan y ap kenbe yon angajman an jeneral nan kominote lokal yo ak antite gouvènmantal nan jiridiksyon Otorite Lojman an ankouraje lojman adekwa ak abòdab, opòtinite ekonomik ak yon anviwònman k ap viv apwopriye san diskriminasyon.

Town of Islip Housing Authority dedye a bay bon jan kalite lojman pou patisipan pwogram yo, ki gen ladan opòtinite lojman egal.

Enfòmasyon sou Lojman Ekitab ak Akomodasyon Rezonab pou moun ki andikape yo, ki gen ladan NYS Div. of Human Rights PWOVIZI AVI PA FOUNISÈ LAJMAN SOU DWA LOCATAN YO POU MODIFIKASYON AK AKOMODASYON REZONABLE POU MOUN KI GEN ANDIKAPITE. Ou ka jwenn nan meni an lyen lè w klike sou "Fair Housing"

Viktim Vyolans Domestik? Gade paj resous HUD VAWA Vyolans Kont Fi

 

Nouvèl Lojman