ยินดีต้อนรับ

ภาพการตกแต่งตราประทับขององค์กรที่อยู่อาศัย

ภารกิจของเรา

การเคหะของ Town of Islip มุ่งมั่นที่จะบรรลุการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดี ปลอดภัย และราคาไม่แพงแก่ผู้เช่าและผู้สมัครที่มีสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะที่ยังคงรักษาความมุ่งมั่นโดยรวมต่อชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐภายในเขตอำนาจการเคหะเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและราคาไม่แพง โอกาสทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

การเคหะของ Town of Islip มุ่งมั่นที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ