I mirëpritur

autoriteti i strehimit imazh dekorativ i vulës së korporatave

Deklarata e misionit

Autoriteti i Strehimit në Qytetin e Islipit përpiqet të arrijë ofrimin efektiv dhe efikas të banesave të denja, të sigurta dhe të përballueshme për qiramarrësit dhe aplikantët e kualifikuar, duke ruajtur një angazhim të përgjithshëm ndaj komuniteteve lokale dhe njësive qeveritare brenda juridiksionit të Autoritetit të Strehimit për të promovuar strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm, mundësi ekonomike dhe një mjedis jetese të përshtatshëm pa diskriminim.

Autoriteti i Strehimit në Qytetin e Islipit i është përkushtuar ofrimit të strehimit cilësor pjesëmarrësve të programeve.