I mirëpritur

Deklarata e misionit

Autoriteti i Strehimit në Qytetin e Islipit përpiqet të arrijë ofrimin efektiv dhe efikas të banesave të denja, të sigurta dhe të përballueshme për qiramarrësit dhe aplikantët e kualifikuar, duke ruajtur një angazhim të përgjithshëm ndaj komuniteteve lokale dhe njësive qeveritare brenda juridiksionit të Autoritetit të Strehimit për të promovuar strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm, mundësi ekonomike dhe një mjedis jetese të përshtatshëm pa diskriminim.

Autoriteti i Strehimit i Qytetit të Islipit është i përkushtuar për të ofruar strehim cilësor për pjesëmarrësit e programit, duke përfshirë mundësi të barabarta strehimi.

Informacioni për Strehimin e Drejtë dhe Akomodimet e Arsyeshme për personat me aftësi të kufizuara, duke përfshirë Div. NYS. i të Drejtave të Njeriut DISPOZITJA E NJOFTIMIT NGA TË DREJTAT E QIRAMARRËSVE PËR NDRYSHIME DHE AKOMODIM TË ARSYESHME PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA. Mund të gjendet në menunë e lidhjeve duke klikuar "Strehimi i drejtë"

hapet në një dritare të reViktimë e dhunës në familje? Shikoni faqen burimore të Aktit të HUD VAWA për dhunën kundër grave

 

Lajme për Strehimin