I mirëpritur

autoriteti i strehimit imazh dekorativ i vulës së korporatave

Deklarata e misionit

Qyteti i Islip Strehimit Autoriteti përpiqet të arrijë shpërndarjen efektive dhe efikase të banesave të përshtatshme, të sigurta dhe të përballueshme për qiramarrësit dhe aplikantët të kualifikuar, duke ruajtur një angazhim të përgjithshëm për komunitetet lokale dhe entitetet qeveritare brenda juridiksionit të HA për të promovuar strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm, ekonomik mundësi dhe një ambient i përshtatshëm jetese pa diskriminim.

Autoriteti i Strehimit i Qytetit Islip është i përkushtuar për të siguruar strehim cilësor për pjesëmarrësit e programeve. Informacioni i dhënë brenda kësaj faqe është një projekt në vazhdim e sipër dhe do të azhurnohet në mënyrë thelbësore gjatë vitit 2020.