Добредојдовте

станбен орган корпоративна печат декоративна слика

Мисија

Домот на градот Ислип за домување се стреми да постигне ефикасно и ефикасно испорачување на пристојно, безбедно и достапно домување на квалификувани станари и апликанти, истовремено одржувајќи и целосна заложба кон локалните заедници и владини субјекти во надлежност на ХА да промовираат соодветно и достапно домување, економски можност и соодветна животна средина без дискриминација.

Органот за домување во градот Ислип е посветен на обезбедување квалитетно домување на учесниците во програмите.