Zoo siab txais tos

cov koom haum tswj hwm vaj tse cov ntawv ntim khoom zoo nkauj

Lub Hom Phiaj

Lub zos ntawm Islip Housing Authority sib zog ua kom tiav qhov kev muab vaj tsev zoo, nyab xeeb thiab tsim nyog rau cov neeg tau txais kev pom zoo thiab cov neeg ua ntawv thov, thaum tswj kev cog lus tag nrho rau cov zej zog thiab tsoomfwv cov chaw nyob hauv HA cheeb tsam los txhawb kom muaj vaj tsev zoo thiab tsim nyog, kev khwv nyiaj txiag lub cib fim thiab ib lub chaw nyob muaj kev ywj pheej tsis raug cais tawm.

Lub zos ntawm Islip Lub Tsev Txoj Cai tau mob siab rau muab cov vaj tsev zoo rau cov neeg tuaj koom.