Zoo siab txais tos

Lub Hom Phiaj

Lub zos ntawm Islip Housing Authority sib zog ua kom tiav qhov kev muab vaj tsev zoo, nyab xeeb thiab tsim nyog rau cov neeg tau txais kev pom zoo thiab cov neeg ua ntawv thov, thaum tswj kev cog lus tag nrho rau cov zej zog thiab tsoomfwv cov chaw nyob hauv HA cheeb tsam los txhawb kom muaj vaj tsev zoo thiab tsim nyog, kev khwv nyiaj txiag lub cib fim thiab ib lub chaw nyob muaj kev ywj pheej tsis raug cais tawm.

Lub zos ntawm Islip Lub Tsev Txoj Cai yog rau muab cov vaj tse zoo rau cov neeg tuaj koom. Cov ntaub ntawv muab nyob rau hauv lub xaib no yog ib txog kev ua haujlwm thiab yuav hloov kho tshiab nyob rau xyoo 2020.