Zoo siab txais tos

cov koom haum tswj hwm vaj tse cov ntawv ntim khoom zoo nkauj

Lub Hom Phiaj

Lub Nroog Islip Housing Authority siv zog ua kom muaj txiaj ntsig zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo ntawm kev muaj vaj tsev nyob, nyab xeeb thiab pheej yig rau cov neeg xauj tsev thiab cov neeg thov, thaum tswj hwm kev cog lus tag nrho rau cov zej zog hauv zej zog thiab tsoomfwv cov koom haum nyob hauv Housing Authority txoj cai los txhawb kev tsim vaj tsev kom txaus thiab tsim nyog. lub sijhawm muaj nyiaj txiag thiab ib puag ncig zoo nyob tsis muaj kev ntxub ntxaug.

Lub zos ntawm Islip Lub Tsev Txoj Cai tau mob siab rau muab cov vaj tsev zoo rau cov neeg tuaj koom.