Zoo siab txais tos

Lub Hom Phiaj

Lub Nroog Islip Housing Authority siv zog ua kom muaj txiaj ntsig zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo ntawm kev muaj vaj tsev nyob, nyab xeeb thiab pheej yig rau cov neeg xauj tsev thiab cov neeg thov, thaum tswj hwm kev cog lus tag nrho rau cov zej zog hauv zej zog thiab tsoomfwv cov koom haum nyob hauv Housing Authority txoj cai los txhawb kev tsim vaj tsev kom txaus thiab tsim nyog. lub sijhawm muaj nyiaj txiag thiab ib puag ncig zoo nyob tsis muaj kev ntxub ntxaug.

Lub Nroog Islip Housing Authority tau mob siab rau muab vaj tsev zoo rau cov neeg koom nrog, suav nrog cov vaj tsev nyob sib npaug.

Cov ntaub ntawv Kev Ncaj Ncees Ncaj Ncees thiab Kev Pabcuam Tsim Nyog rau cov neeg xiam oob qhab, suav nrog NYS Div. ntawm Human Rights PROVISION NTAWM NTAUB NTAWV LOS NTAWM HUSING PROVIDERS OF TENANTS 'RIGHTS REASSONABLE MODIFICATIONS THIAB CHAW UA HAUJ LWM rau cov neeg uas muaj kev tsis taus. Koj tuaj yeem pom nyob rau hauv cov ntawv qhia zaub mov txuas los ntawm txhaj rau "Fair Housing"

 

Xov xwm vaj tsev