Ngaba ndingafaka isicelo

Ndisifaka njani isicelo senkxaso mali yezezindlu?

Zonke izintlu zokulinda zezindlu zivaliwe kwaye izicelo azifumaneki ngaphandle kokuba zithunyelwe ngenye indlela. Unokufunda ulwazi oluninzi ngezantsi kwaye ubeke iliso kweli phepha lewebhusayithi. Jonga emazantsi eli phepha ukufumana i-imeyile xa uluhlu luvula ngokulandelayo. Cofa kwiphepha 2

IDolophu ye-Islip Housing Authority yamkele izicelo zeNkqubo yeVawutsha yokuKhetha iNdlu yeCandelo lesi-8, ukususela ngoLwesithathu, umhla wama-22 kweyoMdumba 2017, ukuya kutsho ngolwesihlanu umhla wama-24 kweyoKwindla 2017, ngelo xesha uluhlu lokulinda luvaliwe. Izicelo zeRAD (umboniso woncedo lokurenta) Icandelo lesi-8 leNkqubo eSekelwe kwiProjekthi, iZindlu eziDala njengoko kuchazwa yimigaqo-nkqubo ye-HUD/PHA; INtloko, iNtloko okanye iqabane lineminyaka engama-62 ubudala okanye umntu okhubazekileyo wamkelwa ukususela ngoMvulo we-27 Matshi 2023, ukuya kutsho ngoLwesithathu, ngo-Aprili 5, 2023, ngelo xesha ukwamkelwa kwezicelo zoluhlu lokulinda luvaliwe. Qaphela ngexesha lokwamkelwa eliphela ngo-4/5/2023, bekukho izicelo ezingaphezu kwe-2,200 ezifunyenweyo. Inkqubo yokufaka izicelo zokuqala ezingangqinwanga iya kuqalisa kwaye uhlobo lwelotho oluveliswe yikhompyutha oluhambelana nemigaqo-nkqubo yolawulo esebenzayo kwinkqubo iya kugqitywa. Inkqubo yokugqiba onke amangenelo kunye nokuthumela izaziso kubafaki-zicelo kulindeleke ukuba ithathe ukusuka kwiinyanga ezi-1 ukuya kwezi-4 ukugqiba. Nceda wazi ukuba inkqubo yoluhlu lokulinda lwenziwa xa izithuba ezilindelekileyo zidlula inani labenzi-sicelo abakuluhlu ukuze ixesha elibandakanyekayo lokulawula idatha lingabi nampembelelo iyingozi ekufumanekeni kweprogram.

Ulwazi ngokubanzi malunga neevawutsha eziqhelekileyo zinokuba fu maneka apha

Abantu abadala nabakhubazekileyo (ngeenjongo zokumisela ukufaneleka kweeVawutsha eziPhambili):
Umntu oneminyaka eyi-18 ubudala okanye ngaphezulu nangaphantsi kweminyaka engama-62 ubudala, kwaye ngubani:
(i) Ukhubazekile, njengoko kuchaziwe kwi-42 USC 423;
(ii) Uzimisele, ngokuhambelana nemigaqo ye-HUD, ukuba nomzimba, ingqondo,
okanye ukukhubazeka ngokweemvakalelo oku:
(A) Kulindeleke ukuba iqhubeke ixesha elide kunye nexesha elingenammiselo;
(B) Ngokuthintela kakhulu ukubanakho ukuhlala ngokuzimeleyo, kwaye
(C) Ngaba kungokwemvelo ukuba ukubanakho ukuhlala ngokuzimeleyo kunokuba njalo
iphuculwe ziimeko ezifanelekileyo zezindlu; okanye
(iii) Unokhubazeko lokukhula njengoko kuchaziwe kwi-42 USC 6001.

Ndisifaka njani isicelo seCandelo 8?

IDolophu ye-Islip Housing Authority yamkele izicelo zeCandelo lesi-8 leNkqubo yeVawutsha yokuKhetha iNdlu, iNkqubo ye-RAD eSekelwe kwiProjekthi eSekelwe kwiProjekthi yeVawutsha (aBadala & noSapho), kunye neNkqubo yeCandelo lesi-8 leProjekthi eSekelwe kwiVawutsha kwilali yaseSouthwind (iNkqubo yaBantu abaDala noSapho) ukusuka ngoMvulo Matshi 27, 2023, ukuya ku-Aprili 5, 2023, ngelo xesha uluhlu lokulinda luvaliwe.

Kutheni iGunya lezeZindlu lingazamkeli izicelo zenkqubo yonke ngalo lonke ixesha?

I-HA inemali encinci kuphela efumanekayo kwi-HUD. Inkxaso-mali ibhajethelwa rhoqo ngonyaka ukunceda ezona ntsapho zinokwenzeka. Izinto ezimisela inani elipheleleyo leentsapho zibandakanya iindleko zentengiso yangaphakathi, igunya lohlahlo-lwabiwo mali lonyaka oluvela kwi-HUD kunye neeyunithi ezikhoyo ezinikezelwa kwirenti ngaphakathi kolawulo. Iindleko zolawulo lwe-HA zigutyungelwa yingxowa-mali eyahlukileyo kwingxowa-mali yenkxaso mali. Uluhlu lokulinda luhlala luvaliwe ukuba kukho iintsapho ezoneleyo ezifumana inkxaso-mali kunye neentsapho ezoneleyo kuluhlu lokuhlangabezana nokufumaneka kwemali okukhoyo. I-HA ayigcini uluhlu lwabafakizicelo abanomdla abafuna isicelo xa uluhlu luvula. Isaziso malunga nokuba naluphi na uluhlu luvulekile lwenziwa ngentengiso kwimithombo yeendaba zalapha ekhaya, inkqubo yemiyalezo yelizwi ye-HA, izaziso ezisasazwe kumaziko oluntu asekuhlaleni, kwithala leencwadi kunye nezinye iindlela njengoko kubonwa kufanelekile yi-HA.

Iiyunithi zeelali zasemzantsi zomoya zithathwa njenge-RAD S8 & / okanye i-PBV, kutheni uluhlu lokulinda kwezi yunithi lungafani nolunye uluhlu lokulinda lweCandelo 8?

Iiyunithi zixhaswa ngenxalenye yenkxaso-mali ekhoyo kwaye inkxaso-mali ihlala ikwiyunithi endaweni yosapho ngalunye. IDolophu ye-Islip Housing Authority yamkele izicelo zeNkqubo yeVawutsha yeCandelo lesi-8, iNkqubo ye-RAD eSekelwe kwiProjekthi eSekelwe kwiProjekthi yeVawutsha (aBadala & noSapho), kunye neNkqubo yesi-8 yeProjekthi eSekelwe kwiNkqubo yeVawutsha eSouthwind Village (iNkqubo yaBadala kunye noSapho) ukusukela ngoMvulo wama-8 kaMatshi. , 27, ukuya kutsho ngoAprili 2023, 5 , ngelo xesha uluhlu lokulinda luvala.

Leliphi ixesha lokulinda eliphakathi?

Ixesha lokulinda eliqhelekileyo liyahluka ngokuxhomekeka kubukho bezimali kunye nenani labenzi-sicelo kuluhlu lokulinda. Ixesha eliphakathi linokwahluka naphina kwiminyaka emi-2-7 okanye nangaphezulu. Nceda uqaphele ukuba ukufakwa kuluhlu akuqinisekisi ukuba usapho luya kuncedwa. Ngamaxesha okudodobala kwezoqoqosho inkxaso-mali ebikhona ngembali iyehla.

Ulwazi ngokubanzi kunye nenkqubo yoluhlu lokulinda?

Uluhlu lokulinda luvulelekile kubafaki-zicelo abatsha amaxesha ngamaxesha xa inani leentsapho lidwelisiweyo alibonisi indawo eyaneleyo yokufaka izicelo zokuhlangabezana nokufumaneka kwemali eqikelelweyo. UGunyaziwe weZindlu (i-HA) uya kupapasha kumajelo osasazo xa uluhlu luza kuvulelwa ukwamkelwa kwezicelo ezitsha. Xa uluhlu luvulekile, ixesha lihlala linentsuku ezingama-30 ubuncinci. Zonke izicelo ezifunyenwe ngeli xesha zifakwe kwisikhongozeli kwaye zitsalwe ngokungacwangciswanga. Oku kuvumela ukulunga kubo bonke abafake izicelo ngexesha lokuvula.

Izicelo zi-odolwa ngamanqaku okhetho kuqala, aquka, igqala, ukuhlala okanye ukusebenza (okanye uqeshiwe ukuba usebenze) kwilokishi yase-Islip (ulawulo lwe-HA) kunye nosapho olusebenzayo (abakhubazekileyo kunye nabadala bafumana ikhredithi kolu khetho). Abafake izicelo abanenombolo elilinganayo yamabango okhetho afanelekileyo basiwa ngumhla kunye nexesha lokufaka kwabo isicelo.

Nceda uqaphele, ukuba nje isicelo sakho sifakiwe kuludwe lwenkqubo elungiselelwe isicelo, izicelo ezitsha ezifunyenwe ngexesha elizayo ziya kuyalelwa ngokuqala komhla wokuqala.

I-HA ibonelela ngoncedo kwiintsapho eziphantsi kweNkqubo ye-RAD yeCandelo 8 le-PBV, iiyunithi ye-HA kwaye ilawula, i-350 yabantu abadala / iiyunithi zokukhubazeka kunye neiyunithi ezili-10 zosapho. Kukho izithuba ezingama-25 ukuya kuma-40 ngonyaka. Inkqubo yecandelo lesi-8 ibonelela ngeentsapho ezifanelekileyo ngevawutsha yokurenta iyunithi yentengiso phantsi kwemiqathango enikezwe yinkqubo yeVawutsha. I-HA inokunceda ubuninzi beentsapho ezingama-1044, kuxhomekeka kwinkxaso mali ekhoyo. I-HA ihlala igcina i-97% yokusetyenziswa kwenqanaba lokusetyenziswa, izithuba zomsebenzi zibangelwa yiyantlukwano ngezinto, kodwa ngokubanzi i-HA inokunceda iintsapho ezi-15-50 zokubuya ngonyaka, kwakhona kuxhomekeka kwinkxaso-mali kunye nezinye izinto ezinxulumene nenkqubo, oko kukuthi, abantu abashukumayo, ezinye iiarhente ezihlawula i-HA kwiintsapho ezifudukela kulawulo olwahlukileyo, njl.

I-HA ayichazi mvume yokufaneleka, okt ukungqinisisa iimpendulo zabafakizicelo kwisicelo, de isicelo sibe kufutshane ne-HA ukufumana inkxaso-mali yosapho.

Abafaki zicelo bahlala bebuza, "Ndiliphi inani kuluhlu?" I-HA ayiboneleli ngenani elithile ngenxa yenkqubo yenkqubo yokhetho esekwe kwimigaqo-nkqubo yoLawulo esekwe ngokwemigaqo ye-HUD. Ukhetho luyafumaneka kusapho nangaliphi na ixesha, kokubini kwisicelo sokuqala okanye ukuba iimeko zabo zinokutshintsha, amanqaku ke ayatshintsha. Njengomzekelo, usapho lusebenza ngo-2005 kwaye iNtloko yeKhaya isebenza eCentral Islip, kodwa usapho luhlala eBrookhaven. Olu sapho luya kulungela ukhetho lwengingqi "lokusebenza kummandla wolawulo." Phambi kokuba i-HA igqibe kwelokuba usapho lufaneleke, intloko yezindlu iyatshintsha ingqesho kwaye ngoku isebenza eBrookhaven. Olu tshintsho losapho luya kukhokelela kwisicelo esihamba sihla kuluhlu. Okuchaseneyo kuyinyani kwaye ukunyuka okuphezulu kuluhlu lokulinda kunokufezekiswa ukuba intloko yekhaya yamkela ingqesho ngaphakathi kolawulo lwe-HA emva kokungenisa isicelo sabo sokuqala.