මට අයදුම් කළ හැකිද?

තොරතුරු සම්පුර්ණ කරන්න, ඔබ පොරොත්තු ලේඛනයේ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයට දායක වන අතර පොරොත්තු ලේඛනය විවෘත කිරීමට සූදානම් වූ විට විද්‍යුත් තැපෑලක් යවනු ලැබේ. දින තිහකට වරක් නැවත පරීක්ෂා කර බැලීමට HA තවමත් නිර්දේශ කර ඇති අතර පොරොත්තු ලේඛනයක් තුළ අයදුම්පතක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට කිසි විටෙකත් මග හැරෙන්නේ නැත. ඊමේල් ලිපිනවල දෝෂ හෝ අපේක්ෂිත ගමනාන්තයට ළඟා නොවන ඊමේල් සඳහා HA වගකිව යුතු නොවේ.

පොරොත්තු ලේඛනයේ පුවත් පත්‍රයට දායක වන්න

* අවශ්ය බවයි
/ (mm / dd)