Tai Teg a Pheidio â Gwahaniaethu

Datganiad Cenhadaeth

Mae Awdurdod Tai Tref Islip yn ymdrechu i sicrhau bod tai gweddus, diogel a fforddiadwy yn cael eu darparu'n effeithiol ac yn effeithlon i denantiaid ac ymgeiswyr cymwys, wrth gynnal ymrwymiad cyffredinol i'r cymunedau lleol ac endidau llywodraethol o fewn awdurdodaeth HA i hyrwyddo tai digonol a fforddiadwy, economaidd. cyfle ac amgylchedd byw addas heb wahaniaethu.

Rhaid i'r PHA gydymffurfio â deddfau Ffederal, Gwladwriaethol neu leol cymwys a fydd yn cael eu hymgorffori yma trwy gyfeirio hyd yn oed os na nodir yn benodol. Os yw'r deddfau'n berthnasol mae'n ofynnol i'r PHA yswirio cydymffurfiad.

Gall rhestr lawn yr Awdurdod Tai o ddatganiadau polisi sy'n ymwneud â pholisïau Tai Teg a Pheidio â Gwahaniaethu a geir ym Mhennod 2 o Gynllun Gweinyddol Adran 8 yr HA ar y wefan hon.

Profwch eich Gwybodaeth Tai Teg, cliciwch ar y tab dysgu yn y cwislet isod

Gwers 15: Hawliau Sifil a Thai Teg: Cardiau Fflach Cwis Pop | Quizlet

Datganiad Hygyrchedd Gwefan

Yn gyffredinol, mae'r wefan hon yn ceisio sicrhau bod ei gwasanaethau yn hygyrch i bobl ag anableddau. Tei wefan wedi buddsoddi mewn adnoddau i helpu i sicrhau bod ei wefan yn haws i’w defnyddio ac yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau, gyda’r gred gref bod gan bob person yr hawl i fyw yn rhydd rhag gwahaniaethu a chael mynediad cyfartal i gyfleoedd rhaglenni.

Mae hygyrchedd ar isliphousingdemo.org yn sicrhau bod y Widget Hygyrchedd Gwefan UserWay mae hynny'n cael ei bweru gan weinydd hygyrchedd pwrpasol. Mae'r meddalwedd yn caniatáu isliphousingdemo.org i wella ei gydymffurfiad â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG 2.1) a gweithio i gydymffurfio â Adran 508.

Galluogi'r Ddewislen Hygyrchedd- y isliphousingdemo.org Gellir galluogi dewislen hygyrchedd trwy glicio ar yr eicon dewislen hygyrchedd sy'n ymddangos ar gornel / ochr dde'r dudalen. Ar ôl sbarduno'r ddewislen hygyrchedd, arhoswch funud i'r ddewislen hygyrchedd lwytho yn ei chyfanrwydd. Mae'r wefan hefyd yn defnyddio cyfieithu iaith sydd wedi'i gynnwys (tab ar frig a gwaelod y tudalennau) a botwm darllen tudalen sain a/neu drwy'r ap UserWay. Os bydd unrhyw un o'r nodweddion hyn yn ymyrryd â'ch rhaglenni cynorthwyol eich hun, cysylltwch â'r HA.

LLETY RHESYMOL Rhybudd O dan y Ddeddf Tai Teg, Deddf Americanwyr ag Anableddau ac Adran 504.

Yn unol â gofynion y Deddf Tai Teg, Teitl II Deddf Americanwyr ag Anableddau 1990 a Adran 504 o'r Ddeddf Adsefydlu, gweler y HUD / Adran. Datganiad ar y Cyd Cyfiawnder ni fydd Awdurdod Tai Tref Islip yn gwahaniaethu yn erbyn unigolion cymwys ag anableddau ar sail anabledd yng ngwasanaethau, rhaglenni neu weithgareddau'r Awdurdod Tai. Dynodir Jackie Foster fel y 504 Hygyrchedd Cydlynydd. jackief@isliphousing.org 631-589-7100 x226 . 504 Polisïau Llety

Addasiadau i Bolisïau a Gweithdrefnau: Bydd yr HA yn ystyried ceisiadau am lety rhesymol i addasu polisïau, cyfleusterau (unedau), gweithdrefnau, rheolau a rhaglenni i sicrhau bod pobl ag anableddau yn cael cyfle cyfartal i gael mynediad at a defnyddio holl raglenni, gwasanaethau a gweithgareddau Cymdeithasau Tai. Er enghraifft, croesewir unigolion ag anifeiliaid gwasanaeth neu gynorthwyol mewn swyddfeydd a chyfleusterau HA, hyd yn oed lle mae anifeiliaid anwes yn cael eu gwahardd yn gyffredinol. Mae Jackie Foster wedi'i dynodi'n 504 Hygyrchedd Cydlynydd. jackief@isliphousing.org 631-589-7100 x226. Sylwch y bydd pob cais yn cael ei ystyried fesul achos.

Cyflogaeth: Nid yw'r HA yn gwahaniaethu ar sail anabledd yn ei arferion llogi neu gyflogaeth ac mae'n cydymffurfio â'r holl reoliadau a gyhoeddir gan Gomisiwn Cyfle Cyflogaeth Gyfartal yr UD o dan deitl I Deddf Americanwyr ag Anableddau (ADA) neu gyfreithiau cymwys.

Cyfathrebu Effeithiol: Bydd yr HA yn gyffredinol, ar gais, yn darparu cymhorthion a gwasanaethau priodol sy'n arwain at gyfathrebu effeithiol ar gyfer unigolion cymwys ag anableddau fel y gallant gymryd rhan gyfartal yn rhaglenni, gwasanaethau a gweithgareddau'r Awdurdod Tai, gan gynnwys dehonglwyr iaith arwyddion cymwys, dogfennau mewn Braille, a ffyrdd eraill o wneud gwybodaeth a chyfathrebiadau yn hygyrch i bobl sydd â namau lleferydd, clyw neu olwg. Mae hygyrchedd iaith ar gael, cyfeiriwch at y Cynllun LEP/LAP.

Os ydych chi'n cael anhawster gydag unrhyw gynnwys ar isliphousingdemo.org neu angen cymorth gydag unrhyw ran o'n gwefan, cysylltwch â ni yn ystod oriau busnes arferol MF 8-5 a byddwn yn hapus i gynorthwyo.

Cysylltwch â Ni Os ydych am roi gwybod am fater hygyrchedd, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen cymorth, cysylltwch â ni isliphousingdemo.org Cymorth i Gwsmeriaid fel a ganlyn:

E-bost: info@ isliphousing.org neu dynodir Jackie Foster fel y 504 Hygyrchedd Cydlynydd. jackief@isliphousing.org 631-589-7100 x226 .

Hygyrchedd Porwr Gwe

Mae llawer o borwyr poblogaidd yn cynnwys offer hygyrchedd adeiledig.

Adobe Reader

Mae'n ofynnol i Adobe Reader weld ac argraffu dogfennau PDF sy'n ymddangos ar y wefan hon.

  • I lawrlwytho'r rhaglen hon am ddim, ewch i Adobe
  • I ddarllen dogfennau PDF gyda darllenydd sgrin, ewch i Gwefan Hygyrchedd Adobe Reader sy'n darparu offer ac adnoddau defnyddiol.